گجتی برای اتو کردن راحت لباس‌ها
گجتی کوچک ساخته شده که می تواند به راحتی به یقه لباس و مناطقی دسترسی یابد که اتو کردن آن سخت است.